Home Producten Support Nieuws Trainingen Contact
Ga snel naar..
Telefooncentrales Draadloze comm. Video Deurintercom Nieuwe producten
Actie
Aanmelden dealers Aanmelden nieuwsbrief Bel mij Inloggen
Informatie
Profiel Disclaimer Leveringsvoorwaarden
Zoeken Help
Zoek op artikelcode, naam of omschrijving of een deel daarvan.

Verkoopadressen
Zoek verkoopadressen of support bij u in de buurt. Voer uw postcode in:

Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden
U kunt via onderstaande link onze leveringsvoorwaarden downloaden (pdf 150 Kb)
Leveringsvoorwaarden Duivestein Techniek B.V.
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
T.C. DUIVESTEIN TECHNIEK B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE LEIDEN

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland onder nummer 28051692
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering en/of verrichting van diensten ten behoeven van cliënten. Afwijkingen gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 1 AANBIEDINGEN

Op al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, verkopen en leveringen, waaronder begrepen deellevering, zijn uitsluitend de onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Een verwijzing door koper naar eigen inkoop of andere voorwaarden, waar ook vermeld, wordt niet aanvaard, behoudens in het geval dat wij schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden aanvaard hebben. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend; leverancier is eerst gebonden, nadat hij opdracht, respectievelijk verkoop, definitief schriftelijk heeft aanvaard, respektievelijk bevestigd.

Artikel 2 PRIJS

De verkoopprijs is berekend voor levering af magazijn. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten enz. Indien een der hiervoor genoemde factoren een verhoging ondergaat, hebben wij het recht onze prijzen, eventueel met terugwerkende kracht, aan te passen.

Artikel 3 MONTAGE

Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de koper.

Artikel 4 LEVERING

De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
Overschrijding van een leveringstermijn geeft een wederpartij niet het recht schadevergoeding, noch op annulering van hetgeen is overeengekomen.

Artikel 5 VERRICHTINGEN

Ten aanzien van te verrichten werkzaamheden c.q. diensten hebben wij te allen tijden het recht een opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van dergelijke derden werken, op voorwaarde.
Overigens dat wij hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigingen zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat overigens deze machtiging enigerlei verplichting jegens ons zou kunnen doen ontstaan.

Artikel 6 RECLAMES

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 zullen reclames over direct waarneembare gebreken door de afnemer binnen 10 dagen na de aflevering c.q. na verrichten van de desbetreffende diensten bij leverancier schriftelijk per aangetekend schrijven zijn ingediend.

Artikel 7 BETALING

Alle betalingen zullen moeten geschieden bij aflevering of voor goederen bestemd om door leverancier bedrijfsvaardig te worden opgeleverd, na de bedrijfsvaardige opstelling dan wel voor diensten na voltooiing van de dienstverrichting. Door ondertekening van deze
verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden machtig ik T.C. Duivestein Techniek B.V. om door mij aan T.C. Duivestein Techniek B.V. verschuldigde bedragen automatisch van mijn bankrekening af te schrijven.

Artikel 8 EIGENDOMSOVERDRACHT

Alle door T.C. Duivestein Techniek B.V. verkochte en geleverde goederen blijven volledig eigendom van T.C. Duivestein Techniek B.V. totdat koper aan al zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst heeft voldaan en koper is derhalve niet gerechtigd om deze tot zekerheid of anderszins aan derden over te dragen, behoudens verkoop in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.

Artikel 9 RISICO

Alle goederen, ook die welke franco geleverd worden, reizen voor risico van koper. Wij bepalen de wijze van vervoer, ook voor niet - franco leveringen. Voor zover wij franco leveren betekent dit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, franco aankomst bestemmingsstation.

Artikel 10 OVERMACHT

Overmacht ontslaat ons, zolang sprake is van de hieronder genoemde gebeurtenissen en omstandigheden, van onze verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt zodanig van binnen of buiten komende gebeurtenissen en omstandigheden, dat een duidelijk aanwijsbare en direkt werkende invloed op onze bedrijfsuitvoering aanwezig is en als gevolg daarvan levering van materialen en/of goederen of verrichting van werkzaamheden redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd.
Tot zodanige gebeurtenissen en omstandigheden zijn onder meer te rekenen:
Stakingen, uitsluitingen, mobilisatie, oorlog, brand, verlies, of beschadiging van materialen, goederen en/of transportmiddelen, ziekte van personeel, overheidsmaatregelen.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens garantieverplichting beschreven in artikel 12 is leverancier niet aansprakelijk voor schaden uit welke oorzaak dan ook aan de zijde van de afnemer of derden.

Artikel 12 GARANTIE

Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat leverancier in zowel voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door hem geleverde en gebruikte materialen en/of diensten. De garantievoorwaarden kunnen zich echter niet verder uitstrekken dan die welke een fabrikant of toeleverancier hanteert voor levering van haar apparaten aan T.C. Duivestein Techniek B.V. en welke apparaten T.C. Duivestein Techniek B.V. eventueel doorlevert.

Artikel 13 ONTBINDING

Indien koper een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling vraagt, overgaat tot liquidatie van zijn zaken, overlijdt, onder curatele wordt gesteld of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, hebben wij het recht de uitvoering der koopovereenkomst op te schorten en/of de koopovereenkomst of het niet uitgevoerde deel daarvan als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en om de overdragen, doch nog onbetaalde goederen onmiddellijk terug te halen, onverminderd onze andere rechten uit hoofde van de koopovereenkomst.

Artikel 14 GESCHILLEN

Alle geschillen welke tussen leverancier en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door leverancier met een afnemer afgesloten overeenkomst kunnen ter keuze van leverancier hetzij aan de uitspraak van de gewone rechter of aan het oordeel van een scheidsgerecht worden onderworpen. Bij keuze door leverancier van de gewone rechter zullen, voor zover de Wet niet anders bepaalt, de geschillen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage tenzij leverancier het geschil voor de rechter welke competent is, in de woon- of vestigingsplaats van afnemer wenst te brengen.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT

Op de door leverancier van de toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.

AANVULLENDE ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN.


Artikel 16 AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

Mondeling en/of schriftelijke aanbiedingen en overeenkomsten met vertegenwoordigers waaraan de op het tijdstip van aanbieding/overeenkomst geldende officiële prijslijst niet ten grondslag ligt, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door de directie wordt bevestigd.

Artikel 17 AFLEVERINGS- EN ORDERBEHANDELINGSKOSTEN

Voor leveranties van apparatuur wordt een bedrag voor afleveringskosten per apparaat in rekening gebracht, volgens tarief vermeld in de officieele prijslijst. Indien een leverantie een orderbedrag exclusief B.T.W. beneden een vastgesteld en in de prijslijst vermeld minimum bedraagt, zal in zulk een geval een toeslag voor orderbehandelingskosten in rekening worden gebracht.

Artikel 18 BETALINGSCONDITIE

Betaling, hetzij van de gehele order, hetzij levering van gedeelten van bestelde goederen en/ of diensten, moet plaatsvinden binnen de termijn vermeld op de factuur. De wederpartij zal in gebreken zijn door het enkele feit van het laten verlopen van de vervaldag en aan de leverancier verschuldigde betaling, derhalve zonder dat enige aanmaning of sommatie van de zijde der leverancier terzake zal zijn vereist. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering wegens wanbetaling komen ten laste van de koper.
De buitengerechtelijke kosten van invordering wegens wanbetaling, vast te stellen op minimaal 15% van het litigieuze factuurbedrag, komen ten laste van de koper.